Muutumatud sõnad

Ei pöördu pööretes ega käändu 14 käändes.

1. Sidesõnad. Sidesõnad on muutumatud sõnad, mille funkt­siooniks on siduda lauses moodustajaid, seejuures viimaste vormi mõjustamata.

Sidesõnu on kõikides keeltes vähe. Eesti keeles on neid paar­kümmend: ja, ning, ega, ehk, või, aga, kuid, ent, vaid, et, kui, kuna, sest, kuni, kuigi, ehkki, nagu, arhailised saati, elik ning liitsõnalised justkui, otsekui. Nt Alguses lõi Jumal taeva ja maa. See on hea raamat, aga too teine on huvitavam. Jüri on noorem kui Mari.

Paljud sidesõnad kuuluvad ka ühendsidendite koosseisu koos ase- või rõhumäärsõnaga: nii et, nõnda et, sellepärast et, niikaua kui, parajasti kui, nõnda nagu, kas … või, kui … siis, ei … ega, niihästi … kui ka jne; nimi‑ või asesõnafraasiga: selleks et, samal ajal kui, sel ajal kui, selle asemel et, sellest hoolimata et, peale seda kui.

2. Hüüdsõnad: ai, hei, uu-uu-uu, auh, kõtt, müts, hurraa, vaat, jah, ei, aitäh, kiss-kiss, kukkuu!, liiri-lõõri jt

Hüüdsõnad  väljendavad tundeid (nt tohoh, oi, ai, uih), annavad edasi tahte­impulsse (nt kõtt, äss, kuss), on suhtluses kontakti sõlmimise ja hoid­mise vahendid (nt halloo, ja-jah) või jäljendavad heli (nt kill-koll, plärts). Hüüdsõnad toimivad tavaliselt omaette lausena või lause süntaktiliselt sõltumatu osana (hüüundina).

3. Määrsõnad määravad aega, kohta, viisi, hulka: täna, varsti, harva, siin, vaikselt, ilusti, hästi, natuke, väga, (astus) läbi, (võttis) vastu, (sõitis) tagasi, ära, koos, kaasa.
Mõned sõnad käänduvad 3 käändes: kõrvale, kõrval, kõrvalt; taha, taga, tagant; sinna, seal, seal; ette, ees, eest;

4. Kaassõnad on nimisõnaga kaasas: (laua) all, läbi (vee), ümber (nurga), (pühade) eel, (nädal) otsa, (kooli) juurde jt

Kaassõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad lauses nimisõna(fraasi) juurde, andes sellele ligilähedaselt samasuguseid tähendusi nagu kään­de­tunnused, nt (maja) taga, (linna) kohal, (laua) ümber, (saali) keskel, mööda (teed), pärast (sööki), enne (suurt vihma). Kaassõnad võimaldavad edasi anda palju mitmekesisemaid ja täpsemaid tähendusvarjundeid kui käändetunnused.

TEST:

Muutumatud sõnad. Vali õiged sõnad

 

Allikad:

Sõnaliigid

Muutumatud sõnad

results loading