Eesti keel 10.klass

10. klass > Eesti keel > Õppeaasta

Esitlus 10.klassi eesti keele kohta:

Eesti keele häälikusüsteem

Võõrhäälikud ja –tähed

Silp

Rõhk

Sõna välde

Vormiõpetus

Vormimoodustuse mehhanismid

Tüvevahelduse liigid

Tüvevokaal

Võrdlusastmete moodustamine

Soome-Ugri ja Indoeuroopa keelte erinevused

Tsitaatsõnad

TEST

Vormimoodustus test nr 1