RÖÖPKÜLIK

95

Röökülikuks nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on paralleelsed.

Rööpküliku omadused:

  • Rööpküliku vastasküljed on paralleelsed.

Külg AB on paralleelne küljega CD. Sümbolites: AB║CD.
Külg AD on paralleelne küljega BC. Sümbolites: AD║BC.

96

  • Rööpküliku vastasküljed on võrdsed.

AB = CD ja AD = BC.

  • Rööpküliku diagonaalid poolitavad üksteist:

AO = OC ja BO = OD.

  • Rööpküliku diagonaalid jaotavad rööpküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks. ∆ABD=∆BCD või ∆ABC=∆ACD.
  • Rööpküliku vastasnurgad on võrdsed: 97 ja 98 .
  • Rööpküliku lähisnurkade summa on 180°. 99

 

Rööpküliku ümbermõõt ja pindala

Hulknurga kõigi külgede pikkuste summa on hulknurga ümbermõõt.

Et rööpküliku vastasküljed on võrdsed, siis P = a + b + a + b = 2∙a + 2∙b = 2(a+b).

Seega rööpküliku ümbermõõdu valem on P = 2(a+b), kus a ja b on rööpküliku lähisküljed.

Rööpküliku pindala võrdub rööpküliku aluse ja kõrguse korrutisega.

S = a∙h (või S=ab, sõltuvalt, millisele küljele rööpküliku kõrgus on tõmmatud)

100

Rööpkülikul on kaks kõrgust. Alloleval joonisel on külje b pikendusele tõmmatud kõrgus tähistatud tähega k.

101

results loading