9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kokku- ja lahkukirjutamise reeglid, vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 26
Ainsuse nimetavas käändes või lühitüveline nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga ...
2 / 26
Kui ainsuse omastavas olev nimisõna vastab küsimusele kelle?, mille?, siis kirjutatakse ta ...
3 / 26
Mitmuse omastavas olev nimisõna kirjutatakse ...
4 / 26
... kirjutatakse kahesilbiline mitmuse omastavas olev nimisõna omaette tähendusega ühendeis.
5 / 26
Omadus-, arv- ja asesõna kirjutatakse ...
6 / 26
... kirjutatakse ka käändumatud omadussõnad ja nende sarnased väiketähelised kohanimelised täiendid.
7 / 26
Omadus-, arv- ja asesõna kirjutatakse järgneva ..., kui ta koos sellega väljendab kindlat omaette mõistet.
8 / 26
Muutumatu sõna esineb lauses harilikult ...
9 / 26
Kohanimedes kirjutatakse liigisõna nimetuumaga harilikult ...
10 / 26
Kohanime liigisõna kirjutatakse ..., kui kohanimi võib samas tähenduses ette tulla nii koos liigisõnaga kui ka ilma selleta.
11 / 26
Kohanime liigisõna kirjutatakse ..., kui nimetuumaks on käänduv omadussõna.
12 / 26
Ka liigisõna maa kirjutatakse ...
13 / 26
Nimi- või omadussõna kirjutatakse järgneva ..., kui nad moodustavad kindla omaette mõiste.
14 / 26
Määrsõnaliselt tarvitatavad omadussõnad kirjutatakse ...
15 / 26
Kui ne- või line-omadussõna juurde kuuluval sõnal on käänd­sõnaline täiend, kirjutatakse sõnad ...
16 / 26
Number või märk kirjutatakse ... või liidetakse sidekriipsu abil.
17 / 26
... kirjutatakse sõnad -teist(kümmend), -kümmend ja -sada.
18 / 26
Kui arv on kirjutatud ühesõnaliselt, siis kirjutatakse ta ...
19 / 26
Kui arv on kirjutatud mitme sõnaga, siis kirjutatakse ta ...
20 / 26
Käändsõnad, määrsõnad ja verbide tegevusnimed kirjutatakse verbi ...
21 / 26
Liittegusõnade osad kirjutatakse kõigis vormides ...
22 / 26
Ühend- ja väljendtegusõnade osad kirjutatakse harilikult ...
23 / 26
Ühend‑ ja väljendtegusõnade hulka mittekuuluvad kesksõnaühendid kirjutatakse ...
24 / 26
Määrsõna (ka määrsõna tähenduses tarvitatav sõna) kirjutatakse muudest sõnadest harilikult ...
25 / 26
Kui kaks kõrvuti olevat ükskõik mis sõnaliiki kuuluvat sõna on sulanud kokku ühiseks määrsõnaliseks väljendiks (mõni neist võib esineda ka siduvas või kaassõna funktsioonis), kirjutatakse nad ...
26 / 26
Kaassõna (ees‑ või tagasõna) kirjutatakse ...
Uuesti Edasi