Kokku- ja lahkukirjutamise reeglid, vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 26

Kui arv on kirjutatud ühesõnaliselt, siis kirjutatakse ta ...

2 / 26

Kui kaks kõrvuti olevat ükskõik mis sõnaliiki kuuluvat sõna on sulanud kokku ühiseks määrsõnaliseks väljendiks (mõni neist võib esineda ka siduvas või kaassõna funktsioonis), kirjutatakse nad ...

3 / 26

Kui ainsuse omastavas olev nimisõna vastab küsimusele kelle?, mille?, siis kirjutatakse ta ...

4 / 26

Käändsõnad, määrsõnad ja verbide tegevusnimed kirjutatakse verbi ...

5 / 26

Muutumatu sõna esineb lauses harilikult ...

6 / 26

Kaassõna (ees‑ või tagasõna) kirjutatakse ...

7 / 26

... kirjutatakse sõnad -teist(kümmend), -kümmend ja -sada.

8 / 26

... kirjutatakse kahesilbiline mitmuse omastavas olev nimisõna omaette tähendusega ühendeis.

9 / 26

Liittegusõnade osad kirjutatakse kõigis vormides ...

10 / 26

Kohanime liigisõna kirjutatakse ..., kui kohanimi võib samas tähenduses ette tulla nii koos liigisõnaga kui ka ilma selleta.

11 / 26

Ka liigisõna maa kirjutatakse ...

12 / 26

Number või märk kirjutatakse ... või liidetakse sidekriipsu abil.

13 / 26

Määrsõnaliselt tarvitatavad omadussõnad kirjutatakse ...

14 / 26

Omadus-, arv- ja asesõna kirjutatakse ...

15 / 26

Kui arv on kirjutatud mitme sõnaga, siis kirjutatakse ta ...

16 / 26

Ühend‑ ja väljendtegusõnade hulka mittekuuluvad kesksõnaühendid kirjutatakse ...

17 / 26

Ühend- ja väljendtegusõnade osad kirjutatakse harilikult ...

18 / 26

Nimi- või omadussõna kirjutatakse järgneva ..., kui nad moodustavad kindla omaette mõiste.

19 / 26

Mitmuse omastavas olev nimisõna kirjutatakse ...

20 / 26

Kohanime liigisõna kirjutatakse ..., kui nimetuumaks on käänduv omadussõna.

21 / 26

Kui ne- või line-omadussõna juurde kuuluval sõnal on käänd­sõnaline täiend, kirjutatakse sõnad ...

22 / 26

Määrsõna (ka määrsõna tähenduses tarvitatav sõna) kirjutatakse muudest sõnadest harilikult ...

23 / 26

Ainsuse nimetavas käändes või lühitüveline nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga ...

24 / 26

... kirjutatakse ka käändumatud omadussõnad ja nende sarnased väiketähelised kohanimelised täiendid.

25 / 26

Kohanimedes kirjutatakse liigisõna nimetuumaga harilikult ...

26 / 26

Omadus-, arv- ja asesõna kirjutatakse järgneva ..., kui ta koos sellega väljendab kindlat omaette mõistet.

results loading