8. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Suulise ja kirjaliku kõne erinevused. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Info on rohkem vahendatud, seda võib tulla ka teisest ajast ja ruumist
2 / 14
Otsest ja kohest kontrolli info mõistmise üle ei ole, täiendused ja täpsustused ei tarvitse lugejani jõuda
3 / 14
Lisanduvad abistavad märgid žestide ja intonatsiooni tasandil
4 / 14
Infot esitatakse siin ja praegu
5 / 14
On praktilisem, kohe kasutatav, senise kogemusega seotud
6 / 14
Vabalt valitav, keel on normeerimata
7 / 14
Sageli ei ole kohe kasutatav, rohkem on abstraktset ja vähem tuntud ainest
8 / 14
Informeerimine, tegevusele või suhtumisele üleskutsumine
9 / 14
Esitaja saab kohe kõneluse käigus teada, kui õigesti teda mõisteti, on võimalus lisada täpsustavat teavet
10 / 14
Vastab enam-vähem kirjakeele normidele
11 / 14
On mõjult püsivam, näib usaldusväärsemana
12 / 14
On mõjuv argisuhtlemises, massikommunikatsioonis ja õppetöös
13 / 14
Teksti tähendust muudavad kirjavahemärgid, allakriipsutused, teksti liigendus
14 / 14
Üldiste arusaamade kujundamine
Uuesti Edasi