Suulise ja kirjaliku kõne erinevused. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

On mõjult püsivam, näib usaldusväärsemana

2 / 14

Informeerimine, tegevusele või suhtumisele üleskutsumine

3 / 14

On praktilisem, kohe kasutatav, senise kogemusega seotud

4 / 14

Sageli ei ole kohe kasutatav, rohkem on abstraktset ja vähem tuntud ainest

5 / 14

On mõjuv argisuhtlemises, massikommunikatsioonis ja õppetöös

6 / 14

Otsest ja kohest kontrolli info mõistmise üle ei ole, täiendused ja täpsustused ei tarvitse lugejani jõuda

7 / 14

Üldiste arusaamade kujundamine

8 / 14

Vastab enam-vähem kirjakeele normidele

9 / 14

Info on rohkem vahendatud, seda võib tulla ka teisest ajast ja ruumist

10 / 14

Esitaja saab kohe kõneluse käigus teada, kui õigesti teda mõisteti, on võimalus lisada täpsustavat teavet

11 / 14

Infot esitatakse siin ja praegu

12 / 14

Teksti tähendust muudavad kirjavahemärgid, allakriipsutused, teksti liigendus

13 / 14

Vabalt valitav, keel on normeerimata

14 / 14

Lisanduvad abistavad märgid žestide ja intonatsiooni tasandil

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading