TESTEesti keele reeglid. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 17 20s

Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt iga kaashääliku ...

2 / 17 20s

Lause algab ...

3 / 17 20s

J - i kirjutame silbi alguses ...

4 / 17 20s

Võõrsõnade alguses võib esineda ka ...

5 / 17 20s

Nimed kirjutame alati ...

6 / 17 20s

Lühikese suluta kaashääliku kirjutame ...

7 / 17 20s

i on sõna või silbi alguses ...

8 / 17 20s

Küsilause lõppu kirjutame ...

9 / 17 20s

S - i ja H kõrvale kirjutame tavaliselt ...

10 / 17 20s

Jutustava lause lõppu kirjutame ...

11 / 17 20s

Milliste sõnade ette paneme alati koma?

12 / 17 20s

Lause lõppu kirjutame ...

13 / 17 20s

Pika ja ülipika suluta kaashääliku kirjutame ...

14 / 17 20s

Tähed kindlas järjekorras moodustavad ...

15 / 17 20s

Hüüdlause lõppu kirjutame ...

16 / 17 20s

G, B, D, K, P, T on ...

17 / 17 20s

A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü on ...

Koostas: Tiia Salm