Eesti keele reeglid. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 21 30s

Öeldis.

2 / 21 30s

Vali õige kirjavahemärk jutustava lause lõppu.

3 / 21 30s

Kui ei ole teada, kes tegevust tegi, siis kasutatakse umbisikulist tegumoodi.

4 / 21 30s

Käänded ja nende küsimused. Saav?

5 / 21 30s

Vali õigesti kirjutatud lause.

6 / 21 30s

Suur ja väike täht. Vali õiged.

7 / 21 30s

Asesõna küsimused.

8 / 21 30s

Otsekõne eraldatakse …

9 / 21 30s

Eesti keeles on kasutusel …

10 / 21 30s

Vali õigesti kirjutatud sõnad.

11 / 21 30s

Käänded. Mis käändes on sõna “põõsast”?

12 / 21 30s

Kaks nimisõna kirjutatakse lahku, kui esimene näitab teise liiki ja vastab küsimusele „missugune?”.

13 / 21 30s

Lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Milline antud lausetest on täisminevikus?

14 / 21 30s

Kui lauses on üks öeldis, siis on tegu …

15 / 21 30s

Mis vormis on (sõna) „pöördsõnad”?

16 / 21 30s

Lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Vali õige minevikuvorm: sa magasid

17 / 21 30s

Suur ja väike täht. Vali valesti kirjutatud sõna.

18 / 21 30s

Väikeste tähtedega kirjutatakse …

19 / 21 30s

Et, sest, kuid, vaid, aga –

20 / 21 30s

Sihitis.

21 / 21 30s

Omadussõnad …

00:00