Eesti keele reeglid

Sinu tulemus on
1 / 14

Lause algab …

2 / 14

Vali õige vastus, sobivaid variante võib mõne küsimuse juures olla mitu.
J – i kirjutame silbi alguses …

3 / 14

G, B, D, K, P, T on …

4 / 14

A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü on …

5 / 14

Milliste sõnade ette paneme alati koma?

6 / 14

Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt iga kaashääliku …

7 / 14

Võõrsõnade alguses võib esineda ka …

8 / 14

Nimed kirjutame alati …

9 / 14

Küsilause lõppu kirjutame …

10 / 14

i on sõna või silbi alguses …

11 / 14

Hüüdlause lõppu kirjutame …

12 / 14

Linna nimed kirjutame

13 / 14

Jutustava lause lõppu kirjutame …

14 / 14

S – i ja H kõrvale kirjutame tavaliselt …