TESTEesti keele reeglid

Sinu tulemus on
1 / 14

Vali õige vastus, sobivaid variante võib mõne küsimuse juures olla mitu.
J - i kirjutame silbi alguses ...

2 / 14

Lause algab ...

3 / 14

S - i ja H kõrvale kirjutame tavaliselt ...

4 / 14

i on sõna või silbi alguses ...

5 / 14

Võõrsõnade alguses võib esineda ka ...

6 / 14

Jutustava lause lõppu kirjutame ...

7 / 14

Milliste sõnade ette paneme alati koma?

8 / 14

Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt iga kaashääliku ...

9 / 14

Nimed kirjutame alati ...

10 / 14

Hüüdlause lõppu kirjutame ...

11 / 14

Küsilause lõppu kirjutame ...

12 / 14

A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü on ...

13 / 14

Linna nimed kirjutame

14 / 14

G, B, D, K, P, T on ...