Trigonomeetrilised võrrandid

Trigonomeetrilisteks võrranditeks nimetatakse võrrandeid, kus tundmatu on trigonomeetrilise funktsiooni argumendis.
Keerukamate trigonomeetriliste võrrandite puhul teisendatakse tundmatut sisaldavaid avaldisi seni, kuni võrrandi lahendamine taandub ühe või mitme trigonomeetrilise põhivõrrandi lahendamisele.
Trigonomeetriliste võrrandite lahendeid on mõistlik kontrollida, sest teisen- duste käigus (näiteks võrduse poolte ruutu tõstmisel) võivad tekkida
võõrlahendid. Võrduse poolte jagamisel ühe ja sama avaldisega tuleb veenduda selles, et nii tehes osa lahenditest kaotsi ei läheks.
Märkus: lihtsate trigonomeetriliste võrrandite lahendamisel ei ole vaja kasutada üldist lahendivalemit (kuid võib). Liites (lahutades) n-kordse
perioodi pikkuse, saame jällegi lähtevõrrandi lahendi. Sõltuvalt võrrandi lahendamisel kasutatud võtetest ei pruugi lahendid esituda ühesel viisil
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.