Tuletamine

Tuletamine on uute sõnade saamine liidete abil, liite abil moodustatud sõnu nimetatakse tuletisteks. Eesti keeles on peamiselt järelliited (nt andekas, saarestik, korralik), eesliiteid on vähe (nt ebaõnn). Tuletusliidete abil saab moodustada käänd-, pöörd- ja määrsõnu, liited annavd sõnadele uusi tähendusi.

  1. Nimisõnaliiteid:

-ik saadik, kohvik, laulik

-ja tegija, tansija, müüja

-kond perekond, maakond

-la söökla, kanala

-lane eestlane, linlane

-line külaline, tööline

-mine söömine, käimine

-ndus majandus, teenindus

-nik kirjanik, aednik

-nna, -tar näitlejanna, tansijatar

-stik tähestik, mäestik

-us ausus, tarkus

  1. Omadussõnaliiteid:

-ik metsik, lapsik

-jas usjas, ruljas

-kas vaimukas, kollakas

-lane haiglane, kerglane

-lik õnnelik, korralik

-line värviline, täpiline

-ne tõsine, metalne, õhtune

-tu andetu, õnnetu

  1. Arvsõnaliiteid:

-nda viienda, kümnenda

-ndik neljandik, sajandik

  1. Tegusõnaliiteid:

-ele- tegelema, kõnelema
-ne- vananema, kahanema

-se- kohisema, pragisema

-ta- , -da- õpetama, katsetama

  1. Määrsõnaliiteid:

-kesi kahekesi, tasakesi

-li selili, pikali

-mini kiiremini, kindlamini

-stikku vastastikku, lähestikku

-sti, -lt kiiresti, kindlalt

-ti kevaditi, kohati

  1. Oskuskeeleterminite loomisel kasutatakse sageli ka tuletusliiteid, mida tavaliste sõnade loomisel ei kasutata:

-ti annusti

-ng alang, avang

-s liides, keevis

-ur sidur, matkur

-is eraldis, kaevis

-e kuhje, peide

-el katsel, mõõtel

 

Koostaja: Bianka Makoid

results loading