Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Eelneva arvsõnaga kokku kirjutatakse sõnad -teist(kümmend), -kümmend ja -sada:

 • kolmteist,
 • seitseteistkümmend,
 • viiskümmend,
 • kaheksakümmend,
 • kakssada,
 • üheksasada.

Muud arvsõnad kirjutatakse eelnevast arvsõnast lahku:

 • sada kaheksa
 • neli­kümmend kolm
 • viis tuhat
 • kuus miljonit
 • kaks miljardit kaheksasada kolmkümmend seitse tuhat
 • viissada kakskümmend üks tuhat nelisada üheksakümmend kaks

Samuti toimitakse muude eelnevate hulgasõnadega:

 • paarkümmend
 • mitukümmend
 • mõnisada
 • poolsada

aga

 • paar tuhat
 • mitu miljonit
 • mõni miljon
 • pool miljardit

Need juhised kehtivad üldiselt ka järg- ja murdarvude ning arvsõnadest moodustatud ne- ja line-liiteliste omadussõnade kohta:

 • tuhande üheksasaja viiekümne üheksas aasta
 • kakskümmend viis nelja tuhande seitsmesaja kolmekümne kaheksandikku
 • viieteistkümnene
 • viiesaja(li)ne
 • kolmekümne kaheksane
 • saja neljane
 • tuhande kuuekümnene
 • neljasaja viiekümne tuhandene
 • kuue ja poole miljonine

Erinevus on järgmine:

lahku tuletised kokku
kaks tuhat kahetuhandeskahetuhandik, kahetuhande(li)ne
kolm miljonit kolmemiljoneskolmemiljondik, kolmemiljoni(li)ne
pool miljardit poolemiljardes,poolemiljardik, poolemiljardi(li)ne
 • Kui arv on kirjutatud ühesõnaliselt, siis kirjutatakse ta järgneva ne- või line-liitelise omadussõnaga kokku.
 • Kui arv on kirjutatud mitme sõnaga, siis kirjutatakse ta järgnevast ne- või line-liitelisest omadussõnast lahkuviieaastane, ­kahekilone, kaheksatunnine, kaheksateistkümnekraadine, kuueliikmeline, kahe­sajaprotsendi(li)ne, kaheksateistkümneaastane; aga kahe ja poole kuune, neljakümne kolme aastane, saja seitsmekümne protsendi(li)ne, neljasaja viiekümne tuhande meheline.

NB! Ühesõnalise arvsõna ja ne- või line-omadussõna kokkukirjutised jäävad kokku ka siis, kui neile eelneb määrsõnaline laiend (kuni, ligi, ligemale, ligikaudu, üle, alla, peaaegu, umbes): kuni kahekilone raskus, ligemale viiemeetrine vahemaa, umbes kaheksatunnine ajavahe, alla viiekümneaastased mehed.

Sõna pool kirjutatakse järgnevast nimisõnast lahku, kui ta esineb hulgasõnana ning käändubpool aastat, pool tundi hiljem, poole kuu pärast, poolest veebruarist saadik, poole kilo kaupa. Sõna pool kirjutatakse järgneva nimisõnaga kokku, kui ta moodustab sellega omaette tähendusega sõna ega käändupoolaasta, poolkuu, poolsaar, pooltoode. Määrsõna pool‘pooleldi’ kirjutatakse järgneva sõnaga alati kokkupooltoores, poolametlik, poolsurnud, poolnäljas, pooljoostes, poolnuttes.

Samuti kirjutatakse ka sõnad veerand ja kolmveerand: veerand aastat, kolmveerand tundi, aga: veerandaasta, kolmveerandtaktis.

Allikas: EESTI KEELE KÄSIRAAMAT. KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

TESTID:

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õige variant. Test nr1

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õige variant. Test nr2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.