GI- JA KI-LIITED

Nii gi kui ka ki liituvad sõna lõppu.

Liide gi liitub helilisele häälikule.

Helilised häälikud: a e i o u õ ä ö ü l m n r v j

Liide ki liitub helitule häälikule.

Helitud häälikud: g b d k p t s h f š z ž

 

Liidete gi ja ki ees jäävad kõik tähed alles (kaashäälikuühendi reegel ei kehti).

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: numbrite kirjutamine

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

 

TESTID:

-ki või -gi, vali õige lõpuga sõna.

GI- JA KI-LIITED. Aseta sõna kasti, kus on õige lõpp.

GI- JA KI-LIITED. Kas sõna on kirjutatud õigesti või valesti. Test nr 1

GI- JA KI-LIITED. Kas sõna on kirjutatud õigesti või valesti. Test nr 2

 

Näited:

Sõna Õige 
tüdruk

poiss

sink

kass

tünn

palk

lähevad

koolimajja

seda

buldog

beež

garaaž

seif

borš

kõrb

sulg

tuleb

kohv

tuli

elu

kellele

millega

keda

jõudsime

aega

lõppes

vihm

vaibus

ütles

kask

lehte

läinud

lootust

ilm

ootasin

jäänud

kirjutati

nutt

aitäh

saag

lapp

vask

samm

pann

vurr

titt

bluff

nipp

suusk

kann

tass

kamm

narr

sell

viisk

epohh

kauss

kukk

loss

memm

lill

konn

helk

tamm

dušš

uisk

vann

tonn

vana

lugu

kell

koer

kaev

kokk

lukk

kott

leib

seif

pulss

beež

garaaž

tüdrukki

poisski

sinkki

kasski

tünngi

palkki

lähevadki

koolimajjagi

sedagi

buldogki

beežki

garaažki

seifki

borški

kõrbki

sulgki

tulebki

kohvgi

tuligi

elugi

kellelegi

millegagi

kedagi

jõudsimegi

aegagi

lõppeski

vihmgi

vaibuski

ütleski

kaskki

lehtegi

läinudki

lootustki

ilmgi

ootasingi

jäänudki

kirjutatigi

nuttki

aitähki

saagki

lappki

vaskki

sammgi

panngi

vurrgi

tittki

bluffki

nippki

suuskki

kanngi

tasski

kammgi

narrgi

sellgi

viiskki

epohhki

kausski

kukkki

losski

memmgi

lillgi

konngi

helkki

tammgi

dušški

uiskki

vanngi

tonngi

vanagi

lugugi

kellgi

koergi

kaevgi

kokkki

lukkki

kottki

leibki

seifki

pulsski

beežki

garaažki

See artikkel on retsenseerimata.