Teatmeteos

Õppetöös ja igapäevases elus kerkib küsimusi, millele aitavad vastuse leida teatmeteosed (entsüklopeediad) ja teatmikud. Teatmikud on raamatud, mis sisaldavad infot mõne kindla aine kohta.

Entsüklopeedia püüab hõlmata kogu teadmiste valda. Tähtis on meeles pidada, et entsüklopeedia väljendab oma aja teadmiste taset ning sellepärast on osa infot seal paratamatult vananenud.

Sõnaraamatuid on kahesuguseid:

  1. Seletavad sõnaraamatud sisaldavad mõisteid.
  2. Keelesõnaraamatud on kahe- või mitmekeelsed (näit “Vene-eesti sõnaraamat”). Esmajoones on nad mõeldud abiks võõrkeele praktilisel kasutamisel.

“Õigekeelsussõnaraamat”, mis sisaldab eesti kirjakeele üldtarvitatava sõnavara. Sõnaraamatu lõpus on tähtsamad õigekirjutusreeglid.
“Võõrsõnastik” annab eesti keeles enamkasutatavate võõrsõnade tähenduse ja päritolu.

Erialasõnade tähenduse leiame oskussõnastikest, mis annavad tõlkeid ühest keelest teise või toovad seletusi samas keeles (näit “Inglise-eesti majandussõnastik”).

Tänapäeval kasutatakse palju ka internetiotsingut. Kuid, et olla vastustes kindel, tuleb otsida usaldusväärsetest kohtadest. Internetis on väga palju ka valet informatsiooni, seepärast on alati hea kontrollida info õigsust ka teatmeteosest.

32

results loading