* Sisukord. Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine

9. klass matemaatika

Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine

9. klassi  matemaatika eksamiks kordamine

Matemaatika testid põhikooli eksami kordamiseks

 1. Tehted kümnend- ja harilike murdudega 
 2. Tehted astmete ja juurtega
 3. Ligikaudne arvutamine, ümardamise reeglid
 4. Protsendi mõiste
 5. Protsendi leidmine arvust
 6. Arvu leidmine protsendi järgi
 7. Mitu protsenti moodustab üks arv teisest
 8. Suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides
 9. Protsendipunkt
 10. Promill
 11. Laen ja intress
 12. Protsentide kordamine
 13. Tõenäosuse mõiste, tõenäosuse arvutamine
 14. Andmete kogumine ja nende korrastamine
 15. Võrrandi mõiste ja samaväärsus
 16. Võrrandi põhiomadused
 17. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand, selle lahendamine
 18. Lihtsamate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil
 19. Ruutvõrrand ja selle lahendamine
 20. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine
 21. Võrdeline sõltuvus
 22. Pöördvõrdeline sõltuvus
 23. Lineaarfunktsioon
 24. Ruutfunktsioon
 25. Avaldiste lihtsustamine
 26. Tehted hulkliikmete ja üksliikmetega
 27. Hulkliikme tegurdamine
 28. Algebralised murrud
 29. Tekstülesanded
 30. Ruut
 31. Ristkülik
 32. Rööpkülik
 33. Romb
 34. Trapets
 35. Kolmnurk
 36. Korrapärane hulknurk
 37. Ring ja ringjoon
 38. Thalese teoreem
 39. Mediaanide lõikepunkt
 40. Kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon
 41. Sarnased kolmnurgad ja sarnasuse tunnused
 42. Pythagorase teoreem
 43. Trigonomeetrilised seosed
 44. Harjuta tasandilisi kujundeid
 45. Risttahukas
 46. Kuup
 47. Püstprisma
 48. Rööptahukas
 49. Korrapärased püramiidid
 50. Silinder
 51. Koonus
 52. Kera
 53. Geomeetria kokkuvõtvad lingid ja valemite lehed
results loading