Pealkirjad

Nimed kirjutatakse suure algustähega ja jutumärke ei kasutata. Ajakirjadel ja ajalehtedel on nimed. Seega on õige kirjutada nii: Eesti Päevaleht, Tartu Postimees, Hea laps.

Teostel on pealkirjad. Teoste pealkirjad kirjutatakse jutumärkides ja esimene sõna suure algustähega. Teosteks võivad olla näiteks raamatud, ajaleheartiklid, filmid, maalid, laulud.

 

ÜLESANNE:

Vali õige algustäht, kui sõna on lause keskel.

Lüngaga ülesanne Valik lünka Õige vastus
Eno __aud R         r Eno Raud
Eesti __äevaleht P         p Eesti Päevaleht
__oer Muri K          k koer Rex
__oomlane S          s soomlane
Läti __abariik V         v Läti Vabariik
__odumaa K          k kodumaa
__aamat R         r raamat
raamat „Bullerby __apsed“ L          l raamat „Bullerby lapsed“
__arjumaa H         h Harjumaa
__uunikuu J         j juunikuu
Peipsi __ärv J          j Peipsi järv
__majõgi E          e Emajõgi
artikkel „__undid talvel“ H         h artikkel „Hundid talvel“
__artu T          t Tartu
__ääsuke P         p pääsuke
__oiss P         p poiss
__etsa tänav M        m Metsa tänav
Kooli __änav T          t Kooli tänav
Kass __oora N        n kass Noora
__eebruar V         v veebruar
__ängufilm „Viimne reliikvia“ M        m mängufilm „Viimne reliikvia“
__nglise keel I           i inglise keel
Rootsi __uningriik K          k Rootsi Kuningriik
__anaema V         v vanaema
__ulp T          t tulp
laul „Nagu __õõrad öös“ V         v laul „Nagu võõrad öös“
__irre K          k kirre
__äänemeri L          l Läänemeri
__ahemeri V         v Vahemeri
maal „__inine, sinine, sinine“ S          s maal „Sinine, sinine, sinine“
__iiger T          t tiiger
__arjaküla K          k Karjaküla
__alv T          t talv
__ühapäev P         p pühapäev
__oodusõpetus L          l loodusõpetus
Pipi __ikksukk P         p Pipi Pikksukk
Jüri __levik A         a Jüri alevik
__de Õ        õ õde
__ool K          k kool
__ingsepp K          k kingsepp
__inut M        m minut
__aul „Maakera“ L          l laul „Maakera“
__entimeeter S          s sentimeeter
__änav T          t tänav
__ood P         p pood
__äevik P         p päevik
__allinn T          t Tallinn
__limaal „Kodusoojus“ Õ        õ õlimaal „Kodusoojus“
__estlane E          e eestlane
__uravik P         p puravik
ajakiri __äheke T          t ajakiri Täheke
Ameerika __hendriigid Ü         ü Ameerika Ühendriigid
__alevipoeg K          k Kalevipoeg
__ehra K          k Kehra
__uto A         a auto
__eeringas H         h heeringas
__aekivi P         p paekivi
__aide P         p Paide
__ukkilill R         r rukkilill
__uitsupääsuke S          s suitsupääsuke
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.