Tuletus

Uusi sõnu saadakse tuletamise abil: olemasolevale sõnatüvele lisatakse tuletusliide.

Eesti keeles lisatakse liited enamasti sõna lõppu. Eesti keeles on järelliited (v.a eba-, mis on eesliide: ebamäärane). Tunnused ja lõpud liituvad liitele.

10

Oluline on vahet teha liitel (tekib uue tähendusega sõna) ja käändelõpul (sama sõna erinev muutevorm). Kui liite abil on saadud uus käänd- või pöördsõna, saab liitele lisada tunnuse(d) ja/või käände- või pöördelõpu.

11

Tuletistes tuleb arvestada kääshäälikuühendi põhireegli ja selle erandite õigekirjutusega.

TEST:

Tuletus. Vali õige täht.

Tuletus. Vali õige lause.

Tuletis. Vali sõna õige vorm.

Tuletus. Aseta liitsõnad ja liitega sõnad õigesse kasti.

 

Näited:

12

 

13

 

14

 

15

Paronüümid on sarnassõnad, mis võivad erineda vaid mõne hääliku (liite) poolest, kuid tähendused on erinevad.

16

 

Koostas: Mare Hallop

results loading